RUSENGLAT
Rojas Ostas Pārvalde

___ Aktualitātes _________


Rojas ostas pārvalde rīko lietoto peldošo piestātņu rakstisku izsoli. Piedāvājumus iesniegt līdz

21.04.2023. pl. 12.00 Rojas ostas pārvaldē; Ostas ielā 1; Rojā; Talsu novadā. Piedāvājumu

atvēršana notiks 21.04.2023. pl. 12.00 Rojas ostas pārvaldē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Peldošās piestātnes var apskatīt Rojas ostā iepriekš sazinoties ar ostas pārvaldnieku Jāni Megni

telef.: 29238127 vai ostas kapteini Gunāru Reinholdu telef.: 26434813 vai apskatīt attālināti:

www.rojaport.lv Elektrības sadales netiek izsolītas.


Ielādēju...


EASTBALTIC HARBOURS 

Rojas ostas pārvalde ir projekta partneris Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS). Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi un to īsteno no 01.09.2020. līdz 31.12.2022.  Projekta kopējais finansējums ir 3 304 285.93 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 2 808 643.01 EUR. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.

Rojas ostas pārvalde projekta ietvaros jahtu ostā izveidos uzpildes staciju. Rojas ostas pārvaldes, kā projekta partnera budžets ir 50 000.00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 42 500.00 EUR.

Vairāk informācijas par projektu:

Projekta nosaukums:
Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177

Projekta nosaukums angļu valodā:
Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network, EST-LAT177

Projekta akronīms:
EASTBALTIC HARBOURS

Projekta tīmekļa vietne:
https://estlat.eu/en/estlat-results/eastbaltic-harbours.html
www.eastbaltic.eu

Programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem”

Projekta mērķis:
Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.

Projekta aktivitātes:
Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta aktivitātes tiks īstenotas divos virzienos – investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un ostu tīkla mārketings. Jahtu ostu infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanas aktivitātes papildinās iepriekšējā ostu projektā (EST-LAT harbours) veiktās investīcijas, kas veicinās ostu tīkla drošības standartu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.
Investīcijas ostu infrastruktūrā tiks vērstas uz:

 • Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes).
 • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
 • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas.
 • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
 • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: degvielas uzpildes punkti, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu), inventārs un aprīkojums jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstībai un remontdarbu veikšanai.


Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz popularizēt Austrumbaltijas piekrasti (Igaunija un Latvija) kā pievilcīgu, interesantu un drošu burāšanas galamērķi. Mērķa grupa ir burātāji no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un arī vietējie - Latvijas un Igaunijas burātāji.
Projekts paredz šādas mārketinga aktivitātes:

 • Dalība tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs.
 • Dalība un projekta rezultātu prezentēšana starptautiskos burātāju sadarbības tīklos un pasākumos.
 • Iepazīšanās vizīšu organizēšana žurnālistiem, blogeriem, mērķa grupām.
 • Jahtu ostu kataloga trešā izdevuma sagatavošana, iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai) un piekrastes ceļveža izveide.
 • Projekta mājaslapas pilnveide, digitālais mārketings.
 • Mārketinga satura izgatavošana un izplatīšana (sociālie tīkli, raksti žurnālos u.c.)

Projekta rezultāts
Projekta rezultātā tiks uzlabota Igaunijas un Latvijas jahtu ostu infrastruktūra un sniegti kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī sekmēta mazo ostu starptautiskā atpazīstamība un iekļaušanās ostu tīklā.

Projekta partneri:
- Rīgas plānošanas reģions (Latvija) – vadošais partneris
- Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
- Biedrība “Igaunijas mazo ostu attīstības centrs” (Igaunija)
- Salacgrīvas ostas pārvalde (Latvija)
- Rīgas Brīvostas pārvalde (Latvija)
- Jūrmalas ostas pārvalde (Latvija)
- Engures ostas pārvalde (Latvija)
- Rojas ostas pārvalde (Latvija)
- SIA New Yacht Marina (Latvija)
- Pāvilostas ostas pārvalde (Latvija)
- SIA AK Pāvilosta Marina (Latvija)
- Fonds “Hījumā ostas” (Igaunija)
- AS Saarte Liinid (Igaunija)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020. - 31.12.2022

Projekta kopējais budžets: 3 304 285.93 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 2 808 643.01 EUR. Rīgas plānošanas reģions projektā piedalās kā vadošais partneris ar plānoto projekta budžetu 203 265.00 EUR (ERAF atbalsts 172 775.25 EUR).

Projekta kontaktpersona Rīgas plānošanas reģionā: Inga Brieze, e-pasts: inga.brieze@rpr.gov.lv, tālr. +371 29488197

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Degvielas uzpildes vieta jahtām un kuteriem Rojā skatīt karti


 

 

Rojas ostā 2018. gada pavasarī tiks uzsākta Igaunijas- Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” realizācija. Projekta ietvaros ostā tiks izbūvētas nostiprināts Rojas upes labais krasts, uzstādītas peldošās piestātnes līdz 60 jahtām, atjaunots kuģu ceļš, rekonstruētas esošās un uzstādītas jaunas navigācijas zīmes. Projektu paraudzēts pabeigt līdz 2020. gada maijam.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 Lasīt vairāk ...

 
 
 
at English view here ...

Telefoni:
Ostas pārvaldnieks Jānis Megnis +371 6326 9957, + 371 2923 8127 
Ostas kapteinis Gunārs Reinholds + 371 2643 4813 
E- pasts: rojasosta@apollo.lv

Rojas ostas pārvalde
Roja ostas pārvalde ir ar Rojas pagasta padomes lēmumu nr.6 no 1995.gada 11.janvāra izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde.  Tā ir juridiska persona.  Ostas pārvaldes sastāvā ir ostas valde, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks.
 
Ostas pārvalde Rojas ostas pārvaldīšanu realizē Likumā par ostām, ostas nolikumā, ostas noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
 
Ostas vēsture
Rojas osta izveidojusies Rīgas līča ZR piekrastē, Rojas upes grīvā.  Kā sīkosta tā jau darbojusies Kurzemes hercogistes laikā.  19.gs. Lubezeres muiža ar kabotāžas kuģiem ostu izmantoja kokmateriālu un lauksaimniecības produktu eksportam.  1910.gadā Rojā uzcēla pirmo patversmes ostu pie Kurzemes krastiem uzbūvējot 210m garu aizsargdambi.  Tomēr tam bija maza nozīme, jo viļņlauzis bija par īsu, dziļums nepietiekošs, tāpēc ne visi kuģi varēja aiz tā aizbraukt meklējot patvērumu no viļņiem.
 
1932.gadā zvejnieku spēkiem tiek izbūvēts 108m garš akmeņu dambis upes labajā krastā straumes atturēšanai pret aizplūšanu sānis un tā palielinot dziļumu izejai uz jūru.  Ar valsts palīdzību upes grīva tiek izbagarēta līdz 3,5m dziļumam, ar akmeņu dambi tiek nostiprināts kanāla krasts un izbūvēts pāļu mols ziemeļu pusē 120m garumā.
 
1970-ajos gados tiek izbūvēti jauni betona masīvu moli un akvatorija padziļināta līdz 5m dziļumam.  Pakāpeniski top jaunas piestātnes zvejas kuģu vajadzībām.  90-to gadu sākumā kopējais piestātņu garums sasniedz 600m ar dziļumu pie tām no 3 līdz 4,5 m.
 
2002.gadā uzsāktā ostas rekonstrukcijas un modernizācijas projekta rezultātā piestātņu garums palielinājies par 200m, akvatorija padziļināta līdz 6,2m.
 
Ģeogrāfiskais stāvoklis
Rojas osta atrodas Rīgas līča rietumu krastā 16,5 jūras jūdzes uz DDA no Kolkas raga.  Tās koordinātes: 57 30.5 N, 22 48.5 E.
 
Osta izveidota Rojas upes grīvā un aizsargāta no jūras ar ziemeļ-rietumu un dienvid-austrumu moliem.  ZR mola garums ir 430 m, DA – 658 m.
 
Rojas ostas reids atrodas vārtu priekšā un neaizsargā kuģus no ZR, Z, ZA, A un DA vējiem.  Kuģi var stāvēt uz enkura ne tuvāk kā vienu j.j. no ostas vārtiem.
© Rojas Ostas Pārvalde, 2023 Izstrādāts: websoft.lv